Informacje dotyczące Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18a, 02-676 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail kontakt@rapidfinance.pl
 2. Rapid Finance Polska Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego można się zwracać w sprawach dotyczących danych osobowych. Z IOD należy się kontaktować za pomocą wiadomości e-mail iod@rapidfinance.pllub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając korespondencje na poniższy adres: Inspektor Ochrony Danych Rapid Finance Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy i wysyłasz do nas swoje cv, celem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego na stanowisko oferowane w Spółce i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1) w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  2) w przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 1) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji.Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt. 2) powyżej jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
  • upoważniony do tego personel Administratora,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia kandydatury (wysłania cv).
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 9 miesięcy od momentu zgłoszenia kandydatury (wysłania cv).
 5. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co dotyczy danych przetwarzanych przez Administratora w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3 pkt. 2 niniejszej informacji). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną naszymi produktami, chcącą zadać pytanie:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zadane pytanie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Twojej korespondencji ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), oraz osoby które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 4. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 5. Przysługuje Ci prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Jeżeli jesteś Kontrahentem będącym stroną umowy zawartej z Administratorem?

Jeśli jesteś Kontrahentem i tym samym stroną zawartej z Administratorem umowy  lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych,
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym m.in. prowadzenia rachunkowości,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Jeżeli reprezentujesz Klienta, jesteś jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym, reprezentujesz Kontrahenta Administratora lub występujesz w imieniu innego podmiotu?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Administratora lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym prowadzenia rachunkowości Administratora,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT używane przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe) i osobom współpracującym z Administratorem, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące Ci w związku z RODO

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw można złożyć na dane kontaktowe Administratora podane na wstępie.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Jeżeli jesteś osobą zgłaszającą zaginięcie dokumentów tożsamości, celem uniknięcia oszustw kredytowych:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapobiegnięcia oszustwom, w tym udzieleniu kredytów/pożyczek osobom używającym Twojego dokumentu tożsamości, celem uzyskania pożyczki/kredytu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapobieganiu oszustwom ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane mogą zostać przekazane również odpowiednim organom państwowym, w celach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności zaginionego dokumentu tożsamości, o którym nas informujesz, lub w przypadku braku podania terminu ważności dokumentu przez okres 10 lat od momentu zgłoszenia tj. przez maksymalny okres jaki dokument tożsamości może być ważny.
 5. Przysługuje Ci prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem podjęcia działań polegających na zapobieganiu oszustwom.
 7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.